» Aktualności 
» Zrealizowane projekty 
- Budowa placu zabaw i skalników ziołowych na przystanku dydaktyczno – botanicznym
- Specjalistyczny sprzęt do ochrony wód
» Fauna i Flora 
- Gatunki pod ochroną
» Zdjęcia 2020 - nasze okazy 
» Komunikaty i ogłoszenia 
- Ogłoszenia
- Komunikaty stałe
» Walne Zebrania Członków 
- Walne Zebranie Członków 2019
- Walne Zebranie Członków 2011
- Walne Zebranie Członków 2012
- Walne Zebranie Członków 2016
» Władze Stowarzyszenia 
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna
» Dokumenty 
- Ankiety wędkarskie, rejestry
- Statut
- Regulamin połowu ryb
- Deklaracja członkowska
» Działalność Stowarzyszenia 
» Galeria 
- Festyn 20.05.2011
- Miejsca do wędkowania
- Galeria Ryb 2012
- Zawody wędkarskie 1 maj 2016
- Spotkanie 14.04.2012
- Prace społeczne 20.04.2013
- Galeria Ryb 2013
- Zawody wędkarskie 2013
- Zawody młodzików 2013
- Świetlica parafialna
- Zarybianie 2013
- Zawody wędkarskie 1 maja 2014
- Zawody muchowe 10.05.2014
- Zawody wędkarskie 1 maj 2018
- Konkurs wędkarski
- Szczupak 2019 r.
- Galeria Ryb 2022
- Nasze jezioro
- Fotki od wędkarzy
- Świeto Ryby 2016
- Przystanek botaniczny
- Zawody wędkarskie 22.07.2017
- Prace społeczne 18 czerwca
- Święto Ryby 2011
- Tak pracowaliśmy
- Gdańskie Targi Turystyczne
- ŚWIĘTO RYBY
- Święto Ryby 2014
- Uporządkowana plaża
- Galeria ryb 2011
- Ścieżka dydaktyczno-spacerowa
- Prace społeczne 7 maja
- Prace społeczne 14 maja
» Kontakt 
- Zarząd
- administracja serwisu

 
     
 
   
   » Dokumenty  » Statut

S T A T U T
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, ochrony środowiska i wędkarstwa „NATURA”
R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne § 1
1.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi, ochrony środowiska i wędkarstwa „NATURA” zwane dalej, Stowarzyszeniem ” działa na mocy ustawy Z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 Nr 20 poz.104, z póź. Zmianami) oraz niniejszego statutu. 2.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały lokalne.
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łubno – świetlica wiejska w budynku nr 18, w gminie Kołczygłowy, pow. bytowski, woj. pomorskie.
§ 5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
§ 6
1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 3.Dla zapewnienia środków na realizację swoich celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przyjmować Dotacje i darowizny, przystępować do organizacji gospodarczych oraz Organizować zbiórki publiczne i loterie. 4. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatna w zakresie wydawnia zezwoleń na wędkowanie.
§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać Ustanowione zgodnie z obowiązującym prawem godło.
§ 8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych Organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania, o ile nie narusza to obowiązującego prawa.
R O Z D Z I A Ł II Cele i sposoby działania § 9
Celem działania Stowarzyszenia jest: 1) Integracja społeczności wiejskiej wokół inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu miejscowości Łubno i okolic. 2) Wspieranie działalności służących rozwojowi infrastruktury miejscowości Łubno i okolic z zachowaniem wymogów ochrony środowiska i poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców. 3) Propagowanie działań zmierzających do uzyskania wysokiego poziomu estetyki obejść domowych i okolic wsi oraz poprawy poczucia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 4) Krzewienie zdrowego, racjonalnego sposobu życia upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym narkomani i alkoholizmowi. 5) Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej 6) Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz agendami i organizacjami Unii Europejskiej w krzewieniu i propagowaniu idei służących 1) integracji europejskiej, mających na celu krzewienie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska, propagowaniem i wdrażaniem rozwiązań dotyczących zdrowia i zdrowego stylu 2) życia, ochrony dóbr kultury, zachowania tożsamości narodowej i kulturowej oraz innych działań mających na celu wszechstronny rozwój miejscowości Łubno i okolic oraz służących integracji jej mieszkańców. 7) Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju powszechnie dostępnej oświaty na wsi dla dzieci i młodzieży. 8) Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji młodzieży, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. 9) Podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań promujących i upowszechniających wartości i wzory kultury regionalnej i narodowej. 10) Promowanie i organizacja wolontariatu. 11) Tworzenie odpowiednich warunków do amatorskiego uprawiania wędkarstwa, działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w tym m.in. racjonalnego użytkowania jeziora i zagospodarowania terenu wokół jeziora. 12) Współpraca z innymi organizacjami i osobami fizycznymi w celu racjonalnego wykorzystania jeziora i jego zasobów
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) Organizowanie kursów edukacyjnych, prelekcji, odczytów, spotkań z interesującymi ludźmi, zajęć i imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych, w tym w formie zabaw dla dzieci i dyskotek dla młodzieży oraz innych działań służących integracji społeczności lokalnej. 2) Szeroko rozumianej działalności kulturalnej, w tym działalności na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajowości i dóbr kultury. 3) Wspieranie działań społecznych i zawodowych społeczności lokalnej. 4) Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju poprawy infrastruktury i estetyki wyglądu miejscowości Łubno i okolic. 5) Wspieranie działań służących rozwojowi miejscowości Łubno i okolic w tym mających na celu ochronę przyrody i krajobrazu, dóbr kultury i miejsc pamięci. 6) Wspieranie i organizowanie pomocy oraz opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. 7) Współpracę z organami państwowymi, samorządowym i organizacjami pozarządowymi oraz agendami i organizacjami Unii Europejskiej, a także innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych. 8) Prowadzenie działalności integrujących członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 9) Działalność kulturalno – oświatową wspierającą realizację celów Stowarzyszenia i inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
R O Z D Z I A Ł III Członkowie, ich prawa i obowiązki § 11
1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 2) Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających, 3) członków honorowych.
§ 13
1) Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania, która ukończyła 16 lat. 2) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową albo intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 3) Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 14
1.Członek zwyczajny ma prawo do: a) czynnego i biernego prawa wyborczego, b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków. 2.Członek zwyczajny zobowiązany jest do: a) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, c) dobrowolnego dokonywania wpłat i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego. 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 3. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym w statutowych pracach Stowarzyszenia.
§ 16
1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu. 2. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członków zwyczajnych. 3. Członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym w statutowych pracach Stowarzyszenia. 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 17
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi; b. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; c. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 i 4, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. 4. Nie płacenie obowiązkowych składek przez okres 6 miesięcy.
R O Z D Z I A Ł IV Organy Stowarzyszenia § 18
Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków. 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków ( kworum). 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków ( kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Walne Zebranie Członków § 21
1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2) W walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.
§ 22
1) Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2) Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 3) Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 4) Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5. 5) Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia. 6) Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków. 7) Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: a) Zarząd, b) Komisja Rewizyjna, c) 1/2 członków Stowarzyszenia. 8) O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 9) Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 1) uchwalenie statutu i jego zmian, 2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia, 3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 5) ustalanie wysokości składek członkowskich, 6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, 7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd, 8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 10) inne działania wynikające z niniejszego statutu
§ 24
1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 2) Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3. 3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd § 25
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 2. Zarząd składa się z 4 członków. Na pierwszym, po wyborach, posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 26
Do zakresu działania Zarządu należy: 1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego, 5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków, 6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 10) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym niniejszym statutem, 11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 13) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia pracowników.
Komisja Rewizyjna § 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – przewodniczącego i 2 członków.
§ 28
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w statutowym terminie, 5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, 6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§ 29
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu pracy uchwalonego przez jej członków zwykłą większością głosów. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.
R O Z D Z I A Ł V Majątek i fundusze § 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 31
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 1.1. dobrowolne wpłaty członków Stowarzyszenia, 1.2. darowizny, zapisy i spadki, 1.3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, 1.4. dotacje, 1.5. obowiązkowe składki członków stowarzyszenia, 1.6. zbiórki publiczne i loterie, 1.7. nabycie nieruchomości, 1.8. dzierżawy nieruchomości. 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 32
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy - Prezesa i innego członka Zarządu. 2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
R O Z D Z I A Ł VI Postanowienia końcowe § 33
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Galeria Ryb 2022
 
     
   
  | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS