» Aktualności 
» Zrealizowane projekty 
- Budowa placu zabaw i skalników ziołowych na przystanku dydaktyczno – botanicznym
- Specjalistyczny sprzęt do ochrony wód
» Fauna i Flora 
- Gatunki pod ochroną
» Zdjęcia 2020 - nasze okazy 
» Komunikaty i ogłoszenia 
- Ogłoszenia
- Komunikaty stałe
» Walne Zebrania Członków 
- Walne Zebranie Członków 2019
- Walne Zebranie Członków 2011
- Walne Zebranie Członków 2012
- Walne Zebranie Członków 2016
» Władze Stowarzyszenia 
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna
» Dokumenty 
- Ankiety wędkarskie, rejestry
- Statut
- Regulamin połowu ryb
- Deklaracja członkowska
» Działalność Stowarzyszenia 
» Galeria 
- Festyn 20.05.2011
- Miejsca do wędkowania
- Galeria Ryb 2012
- Zawody wędkarskie 1 maj 2016
- Spotkanie 14.04.2012
- Prace społeczne 20.04.2013
- Galeria Ryb 2013
- Zawody wędkarskie 2013
- Zawody młodzików 2013
- Świetlica parafialna
- Zarybianie 2013
- Zawody wędkarskie 1 maja 2014
- Zawody muchowe 10.05.2014
- Zawody wędkarskie 1 maj 2018
- Konkurs wędkarski
- Szczupak 2019 r.
- Galeria Ryb 2022
- Nasze jezioro
- Fotki od wędkarzy
- Świeto Ryby 2016
- Przystanek botaniczny
- Zawody wędkarskie 22.07.2017
- Prace społeczne 18 czerwca
- Święto Ryby 2011
- Tak pracowaliśmy
- Gdańskie Targi Turystyczne
- ŚWIĘTO RYBY
- Święto Ryby 2014
- Uporządkowana plaża
- Galeria ryb 2011
- Ścieżka dydaktyczno-spacerowa
- Prace społeczne 7 maja
- Prace społeczne 14 maja
» Kontakt 
- Zarząd
- administracja serwisu

 
     
 
   
   » Dokumenty  » Regulamin połowu ryb

 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB OBOWIĄZUJĄCY NA WODACH JEZIORA GRANICZNE

WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach jeziora Graniczne zwanym dalej jeziorem zarówno obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy.

PRAWA WĘDKUJĄCEGO § 1

1. Prawo do wędkowania w wodach jeziora mają członkowie „Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska i Wędkarstwa NATURA” zwanym dalej Stowarzyszeniem i osoby nie zrzeszone w Stowarzyszeniu, posiadające zezwolenia na wędkowanie, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po wniesieniu stosownej opłaty.

2. Zezwolenie na wędkowanie obowiązuje w dniach zgodnie z wpisem na zezwoleniu i wynosi:

  1 dzień 3 dni 7 dni 30 dni 5miesięcy Sezon wędkarski (od 1.04 do 30.11)
Z brzegu

20 zł

30 zł

70 zł

80 zł

150 zł

200 zł

3. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zwolnieni są z wykupu zezwoleń na wędkowanie.

4. Emeryci ( po ukończeniu 60 roku życia ) i renciści mogą wykupić zezwolenie na wędkowanie w wysokości 50% ustalonych stawek.

5. Wykup zezwoleń na wędkowanie można dokonywać u osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. Pod pojęciem "sezon wędkarski" rozumie się okres od 01 kwietnia do 30 listopada włącznie.

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH JEZIORA GRANICZNE.

§ 2 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: ważną legitymację członka Stowarzyszenia lub dowód wykupienia zezwolenia na połów ryb i kartę wędkarską.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza , który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan , jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd Stowarzyszenia, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

ZASADY WĘDKOWANIA § 3

1. Wędka Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą, albo

b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm,

d) przy połowie ryb pod lodem: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

e) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

2. Przynęty:

a) Jako przynęty mogą być stosowane: - przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, - przynęty sztuczne.

b) Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/: - zwierząt i roślin chronionych, - ikry rybiej.

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich /np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej /z tolerancją do 2 mm/.

3. Wędkowanie

3.1.W wodach użytkowanych przez Stowarzyszenie można wędkować z brzegu przez całą dobę, a z łodzi od świtu do zmierzchu (dotyczy tylko członków stowarzyszenia).

3.2.Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych.

3.3.Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4.Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a)przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b)sprzedawać złowionych ryb,

c)rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d)łowić metodą "szarpaka",

e)budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

f)posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g)stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź wabieniu ryb na stanowisko,

h) obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Ryby w stanie żywym , złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

3.7.W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową.

ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU § 4

1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu 10 m

ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH § 5

1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.

3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczna muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:

a) łowiąc z brzegu 30 m

ŁOWIENIE RYB SPOD LODU § 6

1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.

2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty. 3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1m.

4. Wędkujący na lodzie powinni zachowywać pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.

5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.

OCHRONA RYB § 7

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy najdalszego krańca płetwy ogonowej.

 2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- karp do 35 cm

- lin do 25 cm

- sandacz do 45 cm

- szczupak do 50 cm

- wzdręga do 15 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia .

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają gatunki ryb prawnie chronionych:

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk: W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):

- karp, sandacz, szczupak - łącznie 3 szt.

- lin - 5 szt.

Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 8 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Złowione ryby wędkarz ma prawo zabrać nieodpłatnie.

10. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza i płoci.

11.Zaarząd Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych.

KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW § 8

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,

b) funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,

c) członków Społecznej Straży Rybackiej,

d) członków Państwowej Straży Łowieckiej,

e) członków Straży Leśnej,

f) członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

g) upoważnionych do kontroli przez zarząd Stowarzyszenia

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek; okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty. 3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym .

 

INFORMACJE KOŃCOWE § 9

 

1.Zarząd Stowarzyszenia mając na uwadze ochronę przyrody i środowiska naturalnego może: - czasowo ograniczyć metody i porę wędkowania - ograniczyć stosowanie sprzętu pływającego - zmienić wykaz ryb podlegających ochronie - zmienić ustalone wymiary ochronne i limity połowów - zmienić stawki zezwoleń na wędkowanie. 2.W sprawach nie uregulowanych regulaminem obowiązują przepisy: - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. Mr 66, poz. 750 z późniejszymi zmianami - Ustawa o ochronie przyrody oraz Kodeks cywilny 3.Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 9 lipca 2009 r.

 

 

 

 

Galeria Ryb 2022
 
     
   
  | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS